Üyelik Sözleşmesi

 1.TARAFLAR

İşbu sözleşme Türkiye'nin Sesi Paneli Panelist Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır), Penn Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Organizasyon Gıda Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "Xsights" olarak anılacaktır) ile Türkiye'nin Sesi Paneli sitesine işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan kişiler (bundan sonra "Panelist" olarak anılacaktır.) arasında, panelistlerin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 
2. TANIMLAR
Hediye: Xsights tarafından düzenlenen çekilişlerle verilecek olan hediyeleri; İzinli Anket Hizmeti: Panelistlere anket doldurma karşılığı ödül ve hediye kazanma şansının verilmesini;
İletişim Kanalları: Panelist'in Site'ye Panelist olduktan sonra Mesajlar'ı izlediği cep telefonu, e-posta gibi iletişim mecralarını,
Mesaj(lar): Müşteriler'in, Panelistler'e araştırma amacıyla gönderecekleri, Panelistlerin Site'ye Panelist olurken Müşteriler tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları;
Müşteri(ler): Sundukları ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak Panelistlere araştırma amacıyla Mesaj gönderilmesinden faydalanmak üzere Xsights'la anlaşma yapan kuruluşları;
Ödül: Panelistlerin katıldıkları anket karşılığında hak kazandıkları, kayıtlı oldukları cep telefonu operatörlerince verilen ücretsiz konuşma ya da ücretsiz smsleri;
Panelist(ler): Site'ye Xsights tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Xsights tarafından Panelistliği onaylanan, sitede yayınlanan anketleri dolduran, işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi(ler)i;
Site: www.turkiyeninsesipaneli.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;
Sisteme Erişim Araçları: Panelistlerin Profil Sayfası ve anketlere erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca Panelist tarafından bilinen bilgileri;
Panelist Profil Sayfası: Panelistin yalnızca Sisteme Erişim Araçlarını kullanarak ulaştığı Panelistliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir.
 
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme'nin konusu, Paneliste yönelik olarak Xsights tarafından Site'de mevcut olan ve/veya ileride sunulacak tüm Hizmetler'den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme'nin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, Panelistliğe ve Hizmetler'e ilişkin Xsights tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Panelist, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, Panelistliğe ve Hizmetler'e ilişkin Xsights tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Panelist bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4. PANELİSTLİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI
a) Site'nin ilgili bölümünden Panelist olmak isteyen kişinin Site'ye Panelist olmak için gerekli cep telefonuna gelen davet smsine e-posta adresini yazarak cevap vermesi, e-posta adresine gelen linke tıklayarak Site'ye kayıt olması ve Xsights tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kayıt işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme'de tanımlanan Panelist olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b) Site'ye Panelist olabilmek için Xsights tarafından geçici olarak Panelistlikten uzaklaştırılmış veya Panelistlikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Xsights tarafından işbu Sözleşme'nin 5.1 maddesi uyarınca geçici olarak panelistlikten uzaklaştırılmış veya panelistlikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site Panelisti olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 
5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. Panelistin Hak ve Yükümlülükleri
a) Panelist, Panelistlik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetler'den faydalanırken ve Site'deki Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
b) Panelist, Xsights'ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Xsights'ın Panelistler'e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
c) Panelist, Xsights'ın işbu Sözleşme konusu Hizmetler'i ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortakları ile vesair nam altındaki 3. kişilere, Xsights'ın Panelistler'e ait gizli/özel/ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
d) Panelist'in, Xsights tarafından sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Panelist'in kendi sorumluluğundadır. Panelist'in, Sisteme Giriş Araçları'nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Panelist'in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Xsights'ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
e) Panelist, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Xsights, Panelist tarafından Xsights'a iletilen veya Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
f) Panelist, 'Kazandıklarım Sayfası'nda yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Panelist, Xsights'a verdiği İletişim Kanalları'dnın yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki İletişim Kanalları olduğunu ve bu İletişim Kanalları'nı aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Panelist İletişim Kanalları'nın Panelist'in kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanalları'nı aktif olarak kullanmamasından dolayı Xsights'ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. Panelist'in kendisi için oluşturulmuş Panelist Hesabı Yönetim Sayfası'nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Panelist; Xsights'ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme'yi feshetme ve Panelist'in Panelistliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Panelist, Xsights'ın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme'yi veya bu Sözleşme'nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
g) Xsights'ın sunduğu Hizmetler'den yararlananlar, Panelist ve Site'yi kullananlar, Site dahilinde veya üzerinden yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Panelist'in, Site dahilinde veya üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Panelist, Xsights ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Xsights ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Panelist'in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Xsights ve Xsights Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Xsights doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
h) Site'de ve Site üzerinden link verilen internet sitelerinde, Panelist de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Xsights'ın, Xsights çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Xsights, Panelist de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
i) Panelist ve Xsights birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Panelist ve Xsights tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
j) Xsights'ın yazılı olarak önceden verilmiş izni olmadan, Panelist'in, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır.
k) Panelist işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Panelist göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Panelist, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Xsights'a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep'in Xsights tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Xsights'ın savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Xsights'ın herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Xsights tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Panelist'in işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Xsights işbu Sözleşme'yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, Panelistliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Panelist işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda Panelistlik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan Xsights lehine sarfınazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
l) Panelist'in Xsights'a ilişkin referans mesajlarını ve Mesajlar'ı, istenmeyen elektronik posta gönderen elektronik posta listeleri tarafından gönderilmiş gibi gösterilmesine ilişkin fiillerde bulunması veya böyle bir duruma sebebiyet vermesi halinde Xsights Panelist'in Panelistliğini hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır. Panelist Panelistlik hak ve yetkilerini başkalarına devretmemeyi, Panelistliğe ilişkin olarak herhangi bir manipülasyonda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Panelist, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Xsights'a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep'in Xsights tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Xsights'ın savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal kendisine sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Xsights'ın herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Xsights tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Panelist'in işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Xsights işbu Sözleşme'yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, Panelistliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Panelist işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda Panelistlik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan Xsights lehine sarfınazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 
5.2. Xsights'ın Hak ve Yükümlülükleri
a) Xsights, Site'de sunulan Hizmetler'i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Panelist'in sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Panelist de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Xsights, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Panelist, Xsights'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Xsights tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Xsights tarafından doğrudan yapılabilir. Xsights tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Panelist tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Panelist'e aittir.
b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca Xsights tarafından Xsights kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Xsights'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) Xsights, Site'de yer alan Panelist bilgilerini veya Panelist'in açıkladığı diğer bilgileri, Hizmetler dışında da Panelist güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) Xsights, Site'nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan Mesaj, anket ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu Mesaj, anket veya içeriği giren Panelist'in Panelistliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Panelist Site'nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle Mesaj, anket ve içeriklerinin erişimden kaldırılması ve Panelistliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) Xsights, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Panelistler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Xsights tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Panelist'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Xsights tarafından ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Panelistler'e duyurulur.
f) Xsights istediği zaman, Site'de belirtmek suretiyle Hizmetler'i ücretli veya Puan karşılığı olarak veya sair yollarla sağlayabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu Hizmetler bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler'den değişiklikten önce faydalanan Panelist'ye de değişiklikler yeni şart ve koşullar ile uygulanacaktır.
g)   Panelistlere Tükiye'nin Sesi Paneli tarafından her türlü SMS ve e-posta gönderilebilir.
h) Xsights dilediği zaman Türkiye'nin Sesi Paneli'ni bir başka şirkete devredebilir. Devralan şirketin sağladığı şartlardan Xsights sorumlu tutulamaz.
 
6. HİZMETLER
Xsights Site'de, Panelistler'e işbu Sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen Hizmetler'i sağlayacaktır. Xsights tarafından verilen Hizmetler'in temelinde Müşteriler ile İzinli Araştırma ve anket çalışması anlaşmalarının yapılması, Panelistler'e Mesajlar'ın ve anketlerin iletilmesi ve bunun için gerekli alt yapının hazırlanması, İzinli Araştırma ve anket gelirlerinin hesaplanması ve işbu Sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla Panelistler'e iletilmesi bulunmaktadır.
 
6.1. İzinli Araştırma Hizmeti
a) Panelist işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kendisine yöneltilecek anketlere yönelik herhangi bir itirazda bulunamaz.
b) Panelist iletişim bilgileri Xsights tarafından herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilir. Xsights İzinli Araştırma Hizmeti'ni verebilmek için herkesle reklamveren olarak anlaşabilir. Panelist aksini beyan etmediği sürece; Xsights, İzinli Araştırma Hizmeti'nin yürütülmesi için Panelist'in kendisine açıkladığı tüm İletişim Kanalları'nı İzinli Araştırma yapmak amacıyla kullanabilir.
c) Panelist, Xsights tarafından sunulan İzinli Araştırma Hizmeti sonucunda işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak hak kazandığı ödemelerin yapılabilmesi için Turkcell hatlı cep telefonu numarasını Xsights'a bildirmek zorundadır.
d) Panelist, işbu Sözleşme'ye uygun olarak kendisine yöneltilecek anket içeriğinin Xsights tarafından kullanılmasının izlenmesini engelleyecek herhangi bir fiilde bulunmamayı, buna uygun kurulacak denetim sistemine uygun davranmayı, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi durumunda Xsights tarafından kendisine herhangi bir ödüllendirme yapılmayacağını ve bu konuda herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) İzinli Araştırma karşılığında elde edilen bedava kontör/konuşma ve SMS'ler ile çekiliş yoluyla verilen hediyeler nakite çevrilemez. Verilen kontör/konuşma ve SMS'ler gün boyu geçerlidir.. Çekilişle verilen hediyelerin garanti süresi dışındaki sorunları Xsights'ın sorumluluğuna girmez.
 
7. DİĞER HÜKÜMLER
 
7.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (kısaca 'Xsights'ın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları') Xsights'a ait ve/veya Xsights tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Panelistler, Hizmetler'i, Xsights bilgilerini ve Xsights'ın Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler'e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Xsights'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Panelistler Xsights'ın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
b) Xsights'ın; Xsights Hizmetleri, Xsights bilgileri, Xsights'ın Telif Haklarına Tabi Çalışmalarına, Xsights ticari markalarına, Xsights ticari görünümüne ve Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve yönteme yönelik tüm hakları saklıdır.
 
7.2. Sözleşme Değişiklikleri
Xsights, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme'yi veya herhangi bir hükmünü uygun göreceği herhangi bir zamanda Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Panelist, söz konusu değişikliği kabul etmemesi halinde, işbu değişikliğin Site'de ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde keyfiyeti Xsights'a yazılı olarak bildirip, Sözleşme'yi tek taraflı ve tazminatsız olarak, değişiklik tarihine kadar kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, feshedebilir. İşbu Sözleşme, Panelist'in tek taraflı beyanları ile değiştirilemeyeceği gibi, haklı nedenler dışında gerekçe gösterilmeksizin Panelist tarafından tek taraflı olarak feshedilemez.
 
7.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Xsights işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Xsights için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Xsights'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Xsights'ın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Xsights'ın makul kontrolü haricinde gelişen ve Xsights'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
7.5. Xsights Kayıtlarının Geçerliliği
Panelist, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Xsights'ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Xsights'u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
7.6. Yürürlük
İşbu Sözleşme Panelist'in elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Bu belge yedi hükümden oluşmaktadır ve elektronik olarak kabul edilmiştir.

Paylaş

Katılmak İstiyorum

Formu doldurarak aramıza katılabilir ve hediyeler kazanmaya başlayabilirsiniz.

 
KAYIT OL